Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování

osobních údajů

Tímto dokumentem vás informujeme o tom, jak Taneční studio S.araH. nakládá s osobními údaji, které jste nám o sobě sdělili či které jsme o vás získali v souvislosti s naší činností. Vaše práva vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou upravena Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. O vašich nejdůležitějších právech vás informujeme v tomto textu.

I.
Základní údaje o nás

Název a IČ: Taneční studio S.araH.; IČ: 65947282
Sídlo provozovny: K Šachtě 261, 390 01 Tábor
E-mail: amandaleer@seznam.cz
Webové stránky: www.tanec-sarah.cz

 

II.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně proto, abychom vám mohli poskytovat služby, které jste si u nás objednali, a abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy. 

 

III.
Rozsah zpracovaných osobních údajů

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které skutečně potřebujeme k účelu, pro který jsme je od vás získali či k jinému účelu, o němž jsme vás předem informovali.

 

IV.
Předávání osobních údajů

Vaše údaje nepředáváme jiným osobám bez vašeho vědomí, pokud nám takový postup neukládá zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci. 

 

V.
Doba zpracování

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsou zpracovávány. Tato doba vyplývá z právních předpisů.

 

VI.
Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte celou řadu práv, které vůči nám můžete uplatnit za podmínek upravených Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR):

  1. právo na přístup k údajům – poskytneme vám potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme vaše osobní údaje; pokud vaše osobní údaje zpracováváme, tak vám vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;
  2. právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;
  3. právo na výmaz – na vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se vás týkají, pokud již vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR;
  4. právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;
  5. právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování vašich osobních údajů není silnější než vaše právo na důvěrnost údajů, které o vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání vás budeme informovat. Do té doby vaše údaje nebudeme zpracovávat;
  6. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že porušujeme vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.